”Good signal but very clicks”

Telegramförbindelserna med omvärlden, i synnerhet USA, hade visat sig sårbara under första världskriget. Många förbindelser skedde via kabel, eller via andra länder, vilket medförde förseningar. Sverige-Amerikastiftelsen föreslog därför för Kungliga Telegrafverket att Sverige borde ha en egen telegramförbindelse med USA. 1921 tog riksdagen beslut om att en storradiostation skulle byggas för att sända telegram över Atlanten via radio. Stationen byggdes i samarbete med Radio Corporation of America (RCA), vars svenskfödde chefsingenjör Ernst Alexanderson konstruerade sändaren och antennen.

Området mellan socknarna Grimeton och Hunnestad i Halland skulle enligt undersökningar vara den mest strategiska platsen att uppföra sändarstationen, medan mottagarstationen byggdes utanför Kungsbacka. Mark inköptes vintern 1922/1923 och byggandet kom igång. Den 1 december 1924 gick storradiostationen i Grimeton med sina två långvågssändare i trafik på anropssignal SAQ. Stationen är numera världsarv.

Telegrammen från månaderna innan öppningen visar på att åtminstone en tillrest amerikansk tekniker arbetade med att få sändarna i bruk, inte utan svårigheter som det verkar. Flera inhemska mycket omfattande beställningar av cement för att förankra de sex väldiga antennerna finns också bland korrespondenesen.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Televerket Radio Varbergs radiosektions 1953-1968 och Grimeton radiostations 1924-1993 arkiv, E 1:1 (korrespondens)