Kategoriarkiv: Länsstyrelsen

En ladugård till Toppeladugård

Nils Blanck hade en enorm mängd uppdrag under sin tid som länsarkitekt i Malmöhus län: stadsplaner, ändringar av kyrkor och kyrkogårdar, gatlyktor, byggnader, och – som i det här exemplet – ladugårdar. På uppdrag av Toppeladugårds gods då nye ägare Nils Aschan, ritade Blanck 1928 ett nytt ko­stall. För besväret fick han 150 kronor. Nils … Fortsätt läsa En ladugård till Toppeladugård

Bjärekustens naturreservat bildas

Klicka för förstoring. I den tjocka boken med Planeringssektionens beslut finns, bland mycket annat, beslutet om bildande av naturreservat vid Bjärehalvöns kust i Båstads kommun, 1971-06-28. Frågan väcktes redan 1966 och har utretts med hjälp av bland andra Statens naturvårdsverk, länsarkitekten, överlantmätaren och kommunen. Såsom grund för beslutet åberopas: Bjärehalvöns kustområden är av riksintresse ur … Fortsätt läsa Bjärekustens naturreservat bildas

”…utbedja sig ödmjukast att för honom blifva förskont…”

Klicka för förstoring. Landskansliet uppmanade församlingarna att inkomma med uppgifter om fattiga och lösdrivare, och kyrkoherden i Kverrestad och Smedstorp svarade med följande upplysningar om en icke önskvärd sockeninvånare 1816: Efter för detta gifven hög befallning får jag härmed i dju- paste ödmjukhet vid handen gifva, att vid efterfrågan å utlyste Sochnestämmor i Qverrestads och … Fortsätt läsa ”…utbedja sig ödmjukast att för honom blifva förskont…”

”…det är å andra sidan icke uteslutet, att flyktingarna kunna anlända i tiotusental”

1945 fanns det 11 miljoner hemlösa flyktingar i Europa. En liten del av dessa kom till Sverige. De svenska myndigheterna hade berett sig på en viss flyktingström, men största osäkerhet rådde i planeringen. Landssekreteraren Nils Gunnar Valentin skrev den 31 mars 1945 till Kungliga civilförsvarsstyrelsen, att länsstyrelsen i Malmöhus län planerade för att härbärgera 20 … Fortsätt läsa ”…det är å andra sidan icke uteslutet, att flyktingarna kunna anlända i tiotusental”

”Personer som bära 2 Ur”

I mantalslängden från 1809 för Villands härad kan utläsas hur befolkningen betalade skatt. Här finns också redovisat olika detaljer som föranledde högre skatt: bland annat nyttjande av tobak, rättighet att spela kort, jakthundar och onyttiga hundar, olika sorters vagnar, siden- eller förgyllda möbler, att bär två ur. Denna typ av tilläggsskatter upphörde 1823. På det … Fortsätt läsa ”Personer som bära 2 Ur”

Försäljning av preventivmedel

1938 reglerades handeln med preventiv­medel. Tidigare hade det varit lagligt både att använda och sälja prev­entiv­medel, däremot fanns en lag om förbud mot preventivmedels­upplysning. Denna revs upp 1938 men försäljningen som tidigare varit fri blev istället begränsad. För försäljning behövdes tillstånd och försäljning utomhus förbjöds. Landskansliet (nuvarande länsstyrelsen) hade hand om ut­färdandet av tillstånd för … Fortsätt läsa Försäljning av preventivmedel

Ändamålet med vistelsen? Existens

Klicka för förstoring. 1860 avskaffades passtvånget i Sverige, vilket gjorde det enklare för folk att resa både inrikes och utrikes. Fram till början av 1900-talet var invandringen till Sverige inte särskilt stor, istället var det svenskarna som emigrerade till andra länder. Cirka en miljon människor utvandrade från Sverige till Amerika. Men i början av 1900-talet … Fortsätt läsa Ändamålet med vistelsen? Existens

En utmärglad fux i Blekinge

1894 kallas länsveterinär Per Englesson till Möllegården utanför Rödeby för besiktning av djurplågeri. Hästen, ett omkring 20 år gammalt sto, till färgen fux med stjärn, var i hög grad magert och hade ett skafsår af omkring 3 cms genomskärning å ena bogspetsen samt företedde dessutom stark öfverkotning båda bak. På grund af alla dessa omständigheter … Fortsätt läsa En utmärglad fux i Blekinge

”Gästgifvareskjuts må endast tagas till och från Gästgifwaregårdar…”

Klicka för förstoring. Axel de la Gardie har som landshövding för Kristianstads läns landskansli skrivit under instruktionen för skjutsdagboken, som inleds: Uti denna Dagbok, som bör hållas tydlig och ren och wid den Resandes ankomst honom öfwerlemnas, teckne Resanden sitt Namn och Caracter med det mera, hvartill Dagbokens Columner så anleda. Gästgifvareskjuts må endast tagas … Fortsätt läsa ”Gästgifvareskjuts må endast tagas till och från Gästgifwaregårdar…”

Prisstopp och ransonering

Inför andra världskriget var de svenska myndigheterna inte lika oförberedda som de varit när det första bröt ut. Det fanns en långtgående beredskap för att reducera konsekvenserna i Sverige av ett nytt krig. För att hindra inflation och ökande livsmedelspriser till följd av den bristande tillgången, infördes en hårt kontrollerad ekonomi med priskontroll och ransoneringar. … Fortsätt läsa Prisstopp och ransonering