Grundstenen till Alnarps lantbruksinstitut läggs

Klicka för att se hela ritningen.

Interimsstyrelsen för Alnarps lantbruksinstitut sammanträdde i Malmö den 11 april 1859 för att förbereda uppförandet av lantbruksinstitutetet, teckna kontrakt med murmästare, timmermästare, smed och målare med mera. Protokollets sista punkt berättar om hur grundstenen högtidligt placeras  på platsen där huvudkontoret ska byggas:

Efter middagen begaf sig Styrelsen i sällskap med Arkitekt Meldahl och Konduktör Fenger med flere till Alnarp, hvarest grundstenen lades till Hufvudbyggnaden. Under östra flygelns, åt Gården vettande, trapptorn nedlades en flaska, innehållande en Silfverplåt med följande inskrift: År 1859 den 11 april grundlades Hufvudbyggnaden vid Alnarps Landtbruks Institut. Konung Oscar 1ste föreslog, Rikets Ständer beviljade medlen. Styrelsen utgjordes af S.G. von Troil, Landshöfding, Grefve C. Beck-Friis Kammarherre, C. Trolle Häradshöfding, R Stjernswärd Ryttmästare, Arkitekt var F Meldahl, Konduktör Fenger. Uti flaskan förvarades äfven under Konung Oscar den 1. Regering utgifne en dukat, en Specie, ett Silfvermynt à 25 öre, 1 dito à 10 öre äfvensom samtlige nu gällande koppar öremynt, hvarjemte Arkitekt Meldahl såsom Dansk undersåte äfven ditlade 3ne Danska Silfvermynt å 1 daler, ½ daler och en mark.

Klicka för förstoring.

Längst upp på sidan syns del av en ritning från 1859 över Alnarpsinstitutets trädgårdar, upprättad av trädgårdsmästaren Carl Ludvig Siemers (1798-1878). Han hade arbetat som akademiträdgårdsmästare vid Lunds universitet och som lärare i trädgårdsskötsel vid lärarseminariet i Lund, och han planerade utformningen av trädgårdsodlingarna inför Alnarpsinstitutets grundande 1862.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Alnarpsinstitutets arkiv 1856-1862, A 1:1 (Protokoll Alnarps lantbruksinstituts interimsstyrelse) samt oförtecknad ritning


Om Alnarpsinstitutet
Sveriges första lantbruksinstitut började sin verksamhet i Ultuna 1848, och institutet i Alnarp blev landets andra. De två instituten skulle ge högre utbildning inom lantbruk. I Alnarp fanns också mejeriskola och statlig försöksverksamhet inom trädgård och mejeri. Alnarpsinstitutet upphörde som egen myndighet 1974 och blev en del av Lantbrukshögskolan, senare Sveriges lantbruksuniversitet.