Röda korsets Malmökvinnor bereder sig för kriget

29 januari 1914 hölls årsmöte med Röda korsets kvinnoförenings lokalförening i Malmö. Mötet hålls i landstingssalen i rådhuset och samlar en del av föreningens 287 medlemmar. Det är knappt ett halvår innan första världskriget ska bryta ut, vilket är påtagligt i protokollet:

Klicka för förstoring.

Åter har ett år förrunnit sedan styrelsen till föreningen lemnade uppgifter om sitt görande och låtande. Den oro, som under det gångna året intagit sinnena, har kanske låtit oss ana, att de förråd, som af Röda Korsets
föreningar uppläggas för möjligen kommande behof, ej äro oberättigade. Dock hafva vi också särskild orsak att hoppas tillfölje den offervillighet till försvaret, som nu bland vårt folk gör sig gällande, att vårt älskade fosterland skall blifva kraftigt nog att värna om freden. Men om det oaktadt så olyckligt skulle blifva, att vårt folk skulle tvingas att kläda blodig skjorta för fäderneslandets värn, då kommer det att visa sig, att Röda Korsets arbete ej varit förgäfves och den hjelp som då genom dess arbete i fredstid kommer att bringas till tusenden och kanske åter tusenden, skall förvisso föra stor välsignelse med sig. Inom Malmöföreningen har företrädesvis tillverkats förbandsartiklar och inom Limhamnskretsen sjukvårdspersedlar. I Skabersjökretsen förfärdigadt linne inkommer sednare.

I protokollet noteras också bland annat, att föreningen fått veta av Svenska Röda Korset att organisationen kommer att medverka i Baltiska utställningen i Malmö samma år med en ”s.k. utställningsambulans (sjukhuset och klinik) i samband med en mindre utställning af föreningens material m.m.”


Källa:

Landsarkivet i Lund: Röda korsets kvinnoförenings lokalförenings i Malmö arkiv, A 1:1 (Protokoll med bilagor)


Om Röda Korset
Röda Korset bildades 1863 i Genève, Schweiz, för att ta hand om sårade i krig. Svenska Röda Korset grundades två år senare. De första åren ägnades åt förberedelser för humanitära insatser i eventuella krig och man startade även en sjuksköterskeutbildning.