Hotell Continental stämmer Anita Ekberg

I september 1964 besökte Anita Ekberg Ystad i samband med en planerad filminspelning. Hon tog in på hotell Continental. I domboken framgår att hon

[d]en 6 september erhöll […] en försträckning på 1000 kronor enligt en samma dag undertecknad förbindelse. Beloppet skulle återställas då likvid för hotellbesöket erlades. Denna har sedermera likviderats av AB Europa-Film. Anita Ekberg-van Nutter har flera gånger krävts på beloppet, men någon likvid har inte influtit.

Klicka för förstoring.

Av akten till domen framgår att häradsrätten fick söka utrikesdepartementets hjälp för att lokalisera Anita Ekberg, som var bosatt i Italien. Byrådirektör Larsson på departementet meddelade, som svar på häradsrättens inledande förfrågan i mars 1965, att

för delgivning genom italiensk myndighet erfarenhetsmässigt få beräknas en genomsnittlig tid om fyra månader. Därutöver kräver översättning till italienska språket av delgivningshandlingarna normalt två veckor. I sammanhanget må framhållas, att då det givetvis är ovisst, huruvida den som sökes för delgivning är beredd att personligen inställa sig hos vederbörande svenska utlandsmyndighet, departementet bedömer det nödvändigt att i varje ärende räkna med biträde av italiensk myndighet må bliva erforderligt.

Knappt fyra månader senare, inkom en skrivelse från svenska ambassaden till utrikesdepartementet, där det meddelas att Anita Ekberg ej kunnat påträffas för delgivning men att delgivningskopian överlämnats till en anställd hos henne: fru Leone. I september 1965 meddelar häradsrätten på kansliet i Ystad domen i Anita Ekbergs frånvaro; hon befinns skyldig att betala de 1000 kronorna samt ränta och rättegångskostnader.

Filmen som Anita Ekberg skulle medverka i var Bo Widerbergs ”Kärlek 65”. Enligt en artikel i Ystads Allehanda (2016-11-11) lät hon sig fotograferas med pressen i Kåseberga, men blev sedan ovän med regissören och åkte i vredesmod hem till Italien igen. Om hotell Continental lyckades få sina pengar i slutänden förtäljer inte historien.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsagas arkiv, A V: 23 (Domar i tvistemål med mera). Akten till domen finns i volym G I a: 65.


Om domstolsarkiv
Fram till tingsrätternas införande 1971 var de svenska lägre domstolarna uppdelade i rådhusrätter, i staden, och häradsrätter, på landsbygden. Knutna till dessa fanns också under olika tider en del mindre domstolar, bland annat ägodelningsrätter och expropriationsdomstolar. Medan äldre tiders domböcker kan ge ganska utförlig och utblommande information är 1900-talets domböcker mer formellt hållna. Förutom domar i brottmål och tvistemål (före 1948 uppdelade på lagtima och urtima ting) innehåller domstolsarkiven bland mycket annat bouppteckningar och handlingar rörande köp och försäljning av fastigheter.
 Lästips!