Irritation i lokaltrafiken

Trettioen irriterade bussresenärer skriver ett klagobrev till Trafikinspektören i Ronneby 1942. De upplever att busschauffören beter sig olämpligt.

För att återgå till Mattssons sätt att uppträda vid kontrolleringen av biljetterna, torde väl inte hans instruktioner vara att ställa sig mitt i ingången till bussen och med armar och ben mota och dirigera in passagerarna en i sänder, mot uppvisande av månadskort, det har inte tidigare funnits någon av övriga chaufförer som utövat sitt yrke på detta sätt. Då det tydligt på månadskortet är utsatt att kortet skall uppvisas vid påstigandet, och då det även tillkommer att så gott som varje innehavare av månadskort äro av Mattsson personliga kända som åkande dagligen i bort åt två års tid, torde det för honom vara en lätt sak, att kontrollera detta, utan att uppträda på det sätt, som inträffat de senaste kvällarna i förra veckan. En anhållan göres härmed att bussen anländer till utgångsstationen 10-15 min. före den i tidtabellen angivna avgångstiden, så vitt ej några hinder av något slag bringar den till sen ankomst. Med full förståelse för eventuella svårigheter som ibland kunna uppstå med förseninar o.d. av bussen…

Se hela ärendet: sida 1, sida 2, sida 3.

Busschauffören försvarar sig med att

nämnda kontroll tillgått på så sätt, att jag enligt instruktion anmodat de passagerare som innehava månadskort att för varje resa, vid påstigandet uppvisa detsamma, vilket jag anser lämpligaste sättet att utöva effektiv kontroll, då det ej behöver åstadkomma någon försening av bussens avgångstid, vilket varje annat förfaringssätt skulle göra.

Trafiksinspektören går på busschaufförens linje, och meddelar de klagande resenärerna:

Av såväl det av Eder i skrivelsen uppgivna av Mattson tillämpade tillvägagångssättet vid kontrolleringen av resandes biljetter som även av skrivelsen i övriga synes framgå, att Ni äro av den uppfattningen att biljettkontroll beträffande resande med månadbiljett är obehövlig. Denna Eder uppfattning är dock inte riktig. Det förhållandet, att resande som är av bussföraren personligen känd och innehar månadsbiljett, fritager honom icke från skyldigheten förvissa sig om att så är förhållandet. Dels på grund härav och dels även för den händelse annan än den vanligen tjänstgörande bussföraren skulle förekomma, måste månadsbiljetten alltid medföras och uppvisas. Av det anförda torde framgå, att bussföraren endast fullgjort vad som enligt instruktion åligger honom. Med föreståelse härför tillåter jag mig uttala förhoppning om att det nu påtalande förhållandet icke vidare bör föranleda till någon misshällighet.

SJ:s 29:e trafiksektion bildades 1942 vid förstatligandet av Blekinge kustbanor. Den där anställde trafikinspektören hade hand om trafikdrift och kundtjänst, och kunde, som i exemplet ovan, även handha busstrafiklinjer.


Källa:

Landsarkivet i Lund, Trafikinspektörens i SJ:s 29:e trafiksektion arkiv, F I: 6 (Handlingar ordnade efter dossiéplaner)