”…qwarlåtenskapen efter Iungfru Ingeborg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled…” 

Klicka för förstoring.

År 1809 den 2. Iunii, förrätta-
des laga Bouptekning, uppå qwar-
låtenskapen efter Iungfru Inge-
borg Ring, som den 16. sidstledne
februarii, med döden afled, och ef-
terlämnade inga andra, eller
flere arfwingar, än hennes, den
28.de förutgående Ianuarii, äfwen
med döden afgångne Broder, Snic-
kare Åldermannen, mäster Da-
niel Iohansson Rings, trenne bröstarf-
wingar, nemligen Sonen Iohan
Fredrich på 8.de, den äldsta dottren
Maria Dorothea på 19.de och den yng-
sta, Lovisa Ulrica, på 17. året. Å
hwilkas wägnar, herr Revisoren
Norrman war närwarande.
Enkan Ring upgaf sielf qwar-
låtenskapen, hwilken upteknades,
och af Stadens wärderingsmän,
wärderades som följer:

Så inleds bouppteckningen efter Ingeborg Ring som återfinns i Karlskrona rådhusrätts arkiv. Änkan Ring som uppger kvarlåtenskapen bör vara Ingeborgs brors fru. Sedan följer en lista över Ingeborgs tillhörigheter: guld, silver, järn, sängkläder, linne, ”fruntimmers gångkläder”, möbler och böcker. Bland gångkläderna omnämns ”1. swart siden tafts klädning” och ”1. stycke swart sidensars päls, med björnskinns palantin, jämte 2. alnar sidensars i en stuf”. Sidensars är en sorts sidentyg och palantin en lös krage.

Klicka för förstoring.

I boklistan ingår bland annat ”Arndts sanna Christendom”, ”2. delar om betragtelser på alla dagar i året, något söndriga”, ”1. Möller Himmelska kärleks bön”, ”1. st. en Christens resa, till den Himmelska Ewigheten”, ”2. gl. psalmböcker”, ”1. Mörcks likpredikan” och ”6. Diversepredikningar”.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Karlskrona stadsarkiv: Rådhusrätten och magistratens arkiv, F II a: 20 (Bouppteckningar. Huvudserien)


Om bouppteckningar
En bouppteckning är en uppteckning av ett bos tillgångar och skulder. Bouppteckningen är utgångspunkt för avvecklingen av boets tillgångar och skulder genom ett arvskifte mellan dödsboets arvingar och testamentstagare. Fördelningen av boet mellan arvingarna framgår inte av bouppteckningen; arvskiften behövde inte lämnas in till domstolen.

Från tidigt 1700-tal fanns en föreskrift att bouppteckningar skulle upprättas efter avlidna och inregistreras hos domstol. Det var emellertid främst efter de bättre bemedlade bouppteckningar upprättades. Först på 1930-talet blev lagen tvingande, att bouppteckning eller dödsboanmälan ska finnas efter varje avliden person. Dessa är i de flesta fall inregistrerade vid den domstol där personen var folkbokförd vid dödstillfället.


Lästips!