”…vägrat inställa sig till eller fullgöra honom af husbonden ålagdt arbete”

Under det tidiga 1900-talet började arbetarna på lands­bygden organisera sig för att få bättre lön, arbetsvillkor och arbetstider. 1907 gick arbetarna i Råbelöv och Luggude ut i strejk. Godsägaren James Kennedy på Råbelövs gods reagerade kraftigt, kallade in strejkbrytande arbetare från central- och östeuropa och vräkte strejkande familjer från deras bostäder. De utländska arbetarna fick ofta sämre betalt än vad som förespeglats dem när de rekryterades, och en del ville inte fungera som strejkbrytare. Vräkningarna blev dramatiska historier, där fackföreningen i vissa fall försökte utnyttja dem för propaganda och mötte upp med medlemmar som sjöng kampsånger medan flyttlassen gick från gården. Polis och militär kallades in för att upprätthålla ordningen.

De arbetare som var anställda som statare var bundna av den så kallade tjänstehjon- eller legostadgan och kunde inte delta i strejken, men fackföreningens krav utökades till att omfatta även dem. Centralt för arbetarna var att få rätt till kollektivavtal. Legostadgan reglerade förhållandet mellan husbonde och tjänstehjon på ett gammaldags, individuellt och godtyckligt sätt och hindrade varje form av facklig organisering från arbetstagarna. Resultatet blev efter flera månaders konflikt en kompromiss – arbetarnas föreningsrätt erkändes, men de personliga avtalen enligt legostadgan skulle finnas kvar. Den avskaffades inte förrän år 1926.

På bilden nedan ses en varning utfärdad från fattig­vårds­styrelsen i Fjälkestad till arbetaren Karl Eriksson. Eventuellt är det samma Eriksson som Pär-Erik Back berättar att Kennedy i samband med konflikten vräkte efter 37 års tjänst.

Sedan arbetsföre, löse arbetaren Karl Ericsson å Henriksfält vägrat inställa sig till eller fullgöra honom af husbonden Henrik Åkesson ålagdt arbete och visat tredska och sturskhet får Fattigvårdsstyrelsen i Fjelkestad härmed varna bemälte Karl Ericsson och föreställa honom att ställa sig till efterrättelse den af fattigvårdsstyrelsen utsedde husbondens tillsägelser.

Under namnteckningarna, där både James Kennedy och Henrik Åkesson finns med, har antecknats:

En bestyrkt afskrift af förestående handling hafva vi denna dag be hörigen delgifvit och i handom lemnat arbetaren Karl Eriksson å Henriksfält nu boende å no 8 Thoseke
betygas Fjälkestad den 27 maj 1907
J Richter kronofjärdingsm. Hans Jönsson Stämningsm.

Klicka för förstoring


Källa:

Landsarkivet i Lund: Råbelöfs godsarkiv, H 8 B: 1 (Handlingar rörande strejken 1907)


 Lästips!
  • Back, Pär-Erik (1961): En klass i uppbrott: den fackliga lantarbetarrörelsens uppkomst och utveckling
  • Blom, Tomas (2008): ”Statarnas hårda liv” i Populär Historia 10/2008
  • Olsson, Lars (1987): ”Skånska godsägare och galiziska roepiger. Kapitalism, betodling och arbetarimport före första världskriget” i Över gränsen. Festskrift till Birgitta Odén