Husmodersföreningen 1940: ”…huru vi trots den största sparsamhet med gasen kunna servera smakfulla och näringsrika rätter”

Styrelsen för Husmodersföreningen i Trelleborg lämnar en årsredogörelse för verksamhetsåret 1940: Föreningen har 151 medlemmar, som betalat 4:- var i medlemsavgift. Ordförande var fröken Erica Schröder. I redogörelsen står att läsa:

De allmänna föreningsmötena ha varit 8. För underhållningen vid dessa satte föreningen på grund av tidsläget redan vid början av arbetsåret 1940 mottot: Flit och sparsamhet. Att detta också följts framgår tydligt av följande.

Vid årsmötet d. 1 febr. till vilket medlemmarna talrikt infunnit sig, läste ordf. en artikel ur medlemsbladet med rubriken ”Inför 1940”, skriven av riksförbundsordf. fru Eleonor Liljehöök, samt berörde i anslutning härtill alla de olika uppgifter, som föreningen på grund av tidsläget komme att ställas inför.

Vid marssammanträdet, som hölls i anslutning till Nordens dag d. 10 mars, upplästes ”Hälsning till Nordens husmödrar”, skriven på norska av Harald Grieg. Ordf. höll ett anförande vari underströks de finska kvinnornas storartade insats under det då nyss avslutade kriget mellan Finland och Sovjet, samt uppmanade medlemmarna att genom fortsatt hjälp visa vår tacksamhet mot dem. Likaledes upplästes utrikesminister Günthers tal i Konserthuset i Stockholm vid kvinnornas opinionsmöte mot det totala kriget för fred och folkförsoning. Unisont sjöngs under kvällens lopp de fyra nordiska nationalsångerna och salen var vid tillfället dekorerade med de fyra ländernas flaggor.

Den 10 april höll ordf. föredrag i ett synnerligen aktuellt ämne: ”Hemmets ekonomi i kristid”, varvid hon särskilt behandlade de näringsproblem, som böra iakttagas vid en rationell hushållning. Föredraget åhördes med stort intresse av de närvarande.

Vid vårens sista sammanträde d. 4 juni talade gasverkskonsulenten frk. Annalisa Frennberg, Malmö, om ”Vår kost i kristid”. Härvid lämnades många goda råd och upplysningar om huru vi trots den största sparsamhet med gasen kunna servera smakfulla och näringsrika rätter. Utmärkta recept och uppgift om gasåtgången vid tillagningen delgavs de närvarande. Till detta föredrag hade allmänheten inbjudits.

Den 17 sept. höll konstnären Ernst Norlind ett kåserande föredrag om ”Corfitz Ulfeldt och Leonora Christina”. Livligt och medryckande gav han en dramatisk skildring av historiska händerlser från 1600-talet, som i mångt och mycket kunde anknytas till vad som händer i våra dagar. Vackra färgfilmer från bl.a. föreningens sommarutfärder och husmodersmöten visades även.

Den 10 okt. hade föreningen jämte Skånes Köpmannaförbund och Trbgs Specerihandlareförening anordnat ”husmoderafton” för allmänheten å Stadshotellet. Salen var till trängsel fylld då husmodersföreningens ordf. hälsade de närvarande välkomna. I sitt anförande erinrade ordf. om de många exeptionella krav, som vi i dessa ransoneringens dagar ställas inför. Ordf. lämnade därefter ordet till konsulenten i Skånes Köpmannaförbund, Sven Ekstrand, som höll ett spirituellt föredrag, vilket han rubricerat: ”Husmodern, hemmets inköpschef”. Efter föredraget följde demonstrationer dels av fru Vanda Hederström i aktuell matlagning dels av Sunlights konsulent fru E. Holmberg i spartvätt.

Klicka för förstoring.

Den 17 okt. höll folkskolärare Harald Lindal ett mycket intressant föredrag om ”Ljungen genom tiderna”, illustrerat av skioptikonbilder. Föredraget uppskattades livligt av de närvarande.

Den 12 nov. gav oss Husqvarna Vapenfabriks konsulent, fröken Sonja Nilsson, en mängd goda råd och anvisningar huru vi rätt skola utnyttja vår symaskin. Fröken Nilsson höll ett trevligt och instruktivt föredrag i ett för husmödrar alltid lika aktuellt ämne: ”Hur man gör klädpengarna dryga”. Föredraget åtföljdes av praktiska demonstrationer.

Traditionsenligt hölls Luciafesten den 13 dec, och blev som alltid mycket stämningsfull. Efter ordf. hälsningsanförande intågade Lucia med sina näpna tärnor under det att frk. Elsa Borgqvist till pianoack. sjöng ”Sancta Lucia”. En liten flicka deklamerade på ett utmärkt sätt ”Julafton” och en flickkör sjöng en del vackra julsånger. Under det att ”lussekaffet” serverades spelade Stadshotellets musikensemble julkompositioner. Komminister Eberhard höll ett tankeväckande föredrag om: ”Luciaögon” och bidrog dessutom med sång. Luciafesten slöts av ordf. med en innerlig önskan om god jul och gott nytt år samt att vi måtte gå en ljusare och lyckligare framtid till mötes.

I årsberättelsen konstaterat också att föreningsmedlemmarna ”hava under allvarsåret 1940 visat en mycket stor offervillighet och både medel, tid och krafter ha icke sparats då det gällt att avhjälpa svårigheter, som under dessa hårda tider påtvingats våra medmänniskor”. Barnkläder, stickade plagg, ljusstumpar och sybehör har samlats in och skickats till Finland, 142 par strumpor har stickats till ”neutralitetsvakten”, pengar har samlats in till Soldathemmet och till förmån för nödlidande i Norge, med mera. Dessutom har föreningen haft en ”matvarutombola”, med en gås och en spettkaka som högsta vinster, vartill 1000 lotter sålde slut på 20 minuter.

På bild nedan även “Husmödrarnas sång”, odaterad, med text av Gerda Fröberg.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund, Trelleborgs husmodersförenings arkiv, F 1 i D 1:1 (Ämnesordnade handlingar, Redogörelser för verksamheten)


Husmodersrörelsen

Under första världskriget fanns på många håll ett engagemang från kvinnor i olika krishushållningskommittéer, som bland gav råd om mathållning och sparsamhet i kristid. Dessa ansträngningar samordnades i ett centralt kvinnoråd, Folkhushållningskommissionens kvinnoråd. Efter kriget ville man skapa en fortsättning på kvinnornas samarbete. Detta var en av anledningarna till att Sverige husmodersföreningars riksförbund (SHR) bildades 1919.

Trelleborgs husmodersförening startade 1923 och blev en del av riksförbundet. Utöver utbildande föredrag och samkväm samt hjälparbete hade föreningen social verksamhet i form av en hemsyster som arbetade i behövande familjer. Denna verksamhet togs över av kommunen under mitten av 1940-talet.

I en programförklaring deklarerades att föreningen ville höja husmödrarnas praktiska och teoretiska yrkeskunskaper, den ville verka i uppfostrings- och skolfrågor och familjevård, öka kvinnors deltagande i samhällsarbetet och debatten och verka för en större jämställdhet.


Lästips!
  • Östberg, Kjell (1997): Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet