Marmorbruden kommer till Skurup 

Hur såg nöjesutbudet ut i Skurup 1898 och 1899? Enligt anmälningarna till kronofogden gavs, framför allt under de varmare månaderna, ett tiotal ”af utländingar gifna konstföreställningar”.

Det är inte bara sång-, dans- och musikföreställningar utan förevisning av dresserade djur, förevisning av Marmorbruden, dockteater, magi- och trolleriföreställning, cirkus och förevisning av en jättedam står upptagna bland de utländska undersåtar Danmark, Italien, Tyskland, Frankrike och Norge som alla betalat 1,50 Riksdaler i skatt per föreställning.

Klicka för att se förteckningarna från både 1898 och 1899.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Kronofogdens i Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs fögderi arkiv, F XVII: 3 (Handlingar rörande skilda angelägenheter)


Om kronofogdar och fögderier

Den statliga länsförvaltningen under landskansli och landskontor var indelad i fögderier. Fögderitjänstemännen skulle se till att skatten betalades och att lagar och förordningar efterlevdes. I varje fögderi fanns en kronofogde, av sina samtida oftast kallad häradsfogde eller kronobefallningsman, som också var polischef. Underställda kronofogden fanns kronolänsman, med ansvar för en härad, och därunder fjärdingsmän, ofta en för varje socken. Jämte kronofogden fanns en häradsskrivare med uppgifter uteslutande inom uppbördsväsendet. Städerna var helt undantagna fögderiindelningen, här skötte magistraten motsvarande angelägenheter.

Handlingarna i kronofogdearkiven omfattar många sakomården som också återfinnes i arkiv från landskansli och landskontor, men med en lokal prägel. Bland annat förekommer handlingar rörande bötesindrivning, skjutsväsende och gästgiverier, lösöresköp, vägar, försvarsväsende, markfrågor, fångar med mera.

1917 skedde en omorganisation av fögderiförvaltningen. Häradsskrivaren kvarstod som chef för fögderiet, men kronofogden försvann. Landsfiskaler, med egna mindre distrikt, blev ansvariga för såväl utsökningar och skatteindrivning som för polisiära frågor.


Lästips!
  • Asker, Björn, Landsarkivet i Uppsala (1998, tillgänglig via Riksarkivets hemsida): Landsarkivets vägledning till kronofogdearkiv
  • Bendixen, Karin, Landsarkivet i Uppsala (2008, tillgänglig via Riksarkivets hemsida): Sekler av skatter. Från landskapshandlingar till länskattemyndigheter
  • Losman, Beata: Förvaltningshistorik rörande landsstaten
  • Westerhult, Bo (1965): Kronofogde, häradsskrivare, länsman. Den svenska fögderiförvaltningen 1810-1917