”Personer som bära 2 Ur”

I mantalslängden från 1809 för Villands härad kan utläsas hur befolkningen betalade skatt. Här finns också redovisat olika detaljer som föranledde högre skatt: bland annat nyttjande av tobak, rättighet att spela kort, jakthundar och onyttiga hundar, olika sorters vagnar, siden- eller förgyllda möbler, att bär två ur. Denna typ av tilläggsskatter upphörde 1823. På det här uppslaget ses också att endast hushållsföreståndaren finns upptagen med namn, övriga noteras med antalssiffra i en kolumn.

Klicka för att se hela uppslaget.

Mantalslängder förekom från tidigt 1600-tal till 1991, men längderna har varierande utformning både över tid och lokalt. Längderna upprättades i flera exemplar och förekommer bland annat i arkiven från landskontor, häradsskrivare och kammarkollegiet, emellertid ofta med tidsmässiga luckor.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Kristianstads läns landskontors arkiv t o m ca 1900, E III: 157 (Mantalslängder)


Om länsstyrelsearkiv

Länsstyrelserna i Sverige inrättades 1634, där landshövdingen blev konungens befallningshavande i länet. Organisationen kom så småningom att delas upp på landskontor och landskansli, som existerade fram till 1952. Efter 1952 års omorganisering delades verksam­heterna i landskansli och landskontor istället i ett antal sektioner med olika ansvarsområden. Under åren har ytterligare omorganisationer skett. Genomgående i verksamheten är emellertid att länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Länsstyrelsen arbetar bland mycket annat med frågor som rör trafikföreskrifter, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, regional tillväxt, infrastrukturplanering, energi och klimat, kulturmiljö, krisberedskap och civilt försvar, naturvård, lantbruk och folkhälsa. Eller som Per Clemensson skriver i Släktforska vidare om exempel på ämnen i länsförvaltningens arkiv: ”aktiebolag, ammunition, auktioner, avgifter, bensin, bilar, boskap, bränneri, brännvin, böter, civilförsvar, fattigvård, fångvård, försvar, försäkringar, gårdfarihandel, gästgiveri, handel, hotell, hälsovård, jakt, kommunikationer, lantbruk, lantmäteri, lex veneris, naturvård, näringar, pass, pilsnerdricka, polis, post, sjukkassa, sjukvård, skatter, skifte, skog, skuld, sprit, utmätning, utsökning, val, vapen, vägar och värnplikt”. I länsstyrelsens arkiv kan man således hitta det mesta!

Relaterade till länsstyrelsearkiven är också arkiven från länsarkitekten, kristidsstyrelsen med flera.


Lästips!