Råg, korn och femtio riksdaler per år

Klicka för förstoring.

1868 skrev barnmorskan Helena Rosenqvist kontrakt med Glumslövs socken:

På utlyst Kommunal Stämma med Glumslöfs församling uppgjordes Kontrakt med tjenstgjörande Examinerade Barnmorskan Helena Christina Rosenqwist, som waldes af Glumslöfs Församling på Kommunal Stämma den 13 sistlidne April, och har tjenstgjort inom Församlingen sedan den 20 sistlidne Maj, och under tiden wisat utmärkt Skicklighet i Barnmorskeyrket, och warder hon på grund af Kommunal Stämmo Protokollet af den 13 April 1868 antagen att tjenstgjöra som Barnmorska och Waxcintörska endast för Glumslöfs socken, så länge hon dertill är duglig och uträtter tjensten ordentligt; hwarföre hon erhåller årligen de för Sockenbarnmorska bestämde Lönewilkor nemligen från Kyrkans tionde utgående Spannemål Tjugofyra kapper Råg och En Tunna och femton kapper Korn, som löses med penningar efter Medelmarkegången och betales af Kyrkans wärdar, samt Femtio Rd. rmt [riksdaler riksmynt] i Penningar som betales af Kommunal Nämndens ordförande wid warje års slutt; Desutom får hon uppbära för förrättningar wid hvarje Barnförlossning Twå Rd. af Hemmans åboar, och En Rd. af alla öfriga som henne vid Barnförlossning behöfwa; samt för hwarje Barns Waxcinering 50 öre allt Riksmynt, för fattighjon och medellössa personer betaler Kommunal Nämndens ordförande.

”Med ofwanstående Contrackt finner jag mig nöjd, och åtager mig att fullgjöra de pligter som äro föreskrifna”, signerar Helena Rosenqvist.

På bilden ovan Lärobok för barnmorskor av F. A. Cederschiöld 1873 samt anteckningar.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Barnmorskan Helena Rosenqvists arkiv, F 1: 1 (Handlingar av skilda slag)

Läs mer om barnmorskejournaler här!